INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LVLT zemelapis

Teritorija: Latvija: Kuržemės, Žiemgalos, Latgalos regionai

Lietuva: Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Kauno apskritys

Biudžetas: 65,01 mln. eurų, iš jo ERPF lėšų dalis 54,97 mln. eurų.

Prioritetai:

I. Tvari ir švari aplinka bendradarbiaujant, 16,41 mln. eurų (6 tematinis tikslas pagal EK):

  • Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir vystymas.
  • Biologinės įvairovės, dirvožemio apsauga ir atkūrimas, ekosistemų paslaugų, įskaitant „Natura 2000“, ir žaliosios infrastruktūros skatinimas.
  • Miestų aplinkos gerinimo, miestų atgaivinimo, apleistų pramoninių teritorijų išvalymo, atstatymo, oro taršos ir triukšmo mažinimo priemonės.

II. Darbo jėgos judumo ir užimtumo skatinimas, 21,27 mln. eurų (8 tematinis tikslas pagal EK ir 7 tematinio tikslo pagal EK “Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas” integravimas):

  • Parama įmonių inkubatorių plėtrai ir investicinė parama savisamdai, mikroįmonėms ir įmonių steigimui.
  • Darbo skatinimas ir darbo jėgos mobilumo rėmimas integruojant tarpvalstybines darbo rinkas, įskaitant tarpvalstybinį mobilumą, užimtumo iniciatyvas, informacines ir konsultacines paslaugas ir bendrus mokymus.

III. Socialinė įtrauktis kaip prielaida teritorijos vystymui, 12,15 mln. eurų (9 tikslas pagal EK):

  • Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, su sveikatos būkle susijusios nelygybės mažinimo, socialinės įtraukties skatinimo, suteikiant geresnę prieigą prie socialinių, kultūrinių ir rekreacinių paslaugų, ir perėjimo nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų.
  • Parama fiziniam, ekonominiam ir socialiniam nepasiturinčių miestų ir kaimų bendruomenių bei vietovių atnaujinimui.

IV. Gyvenimo kokybės gerinimas, didinant viešųjų paslaugų ir viešojo administravimo institucijų veiksmingumą, 10,94 mln. eurų (11 tematinis tikslas pagal EK):

  • Skatinti institucinius gebėjimus ir veiksmingesnį viešąjį administravimą ir bendradarbiavimą tarp piliečių ir institucijų.

Valdymo institucijos: vadovaujančioji ir audito institucijos – Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija; jungtinis sekretoriatas Rygoje; informacinis punktas Lietuvoje – VšĮ „Jungtinis techninis sekretoriatas“.

http://www.latlit.eu/


Programos jungtinis sekretoriatas

Latvia – Lithuania Programme Division

Development Instruments Department
The Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia
Office address: Doma laukums 8a, Riga, Latvia, LV 1050
Mailing address: Peldu iela 25, Riga, Latvia, LV 1494

Zanda Mangule, Head of the Division
Phone: +371 670 264 05
Mobile: +371 257 581 31
E-mail: Zanda.Mangule@varam.gov.lv

Marina Gņedova, Senior Expert
Phone: +371 660 167 24
Mobile: +371 263 184 83
E-mail: Marina.Gnedova@varam.gov.lv

Anda Apse, Senior Expert
Phone: +371 660 167 39
Mobile: +371 256 779 39
E-mail: Anda.Apse@varam.gov.lv

Gints Pīpiķis, Senior Expert
Phone: +371 660 167 31
Mobile: +371 265 342 99
E-mail: Gints.Pipikis@varam.gov.lv

Nikolaj Fadejev, Senior Expert (Lithuanian speaking)
Phone: +371 660 167 88
Mobile: +371 293 734 73
E-mail: Nikolaj.Fadejev@varam.gov.lv

Agnese Marnauza, Senior Expert
Phone: +371 670 264 03
E-mail: Agnese.Marnauza@varam.gov.lv

Sandra Vilciņa, Senior Expert
Phone: +371 670 264 82
E-mail: Sandra.Vilcina@varam.gov.lv

Janis Vanags, Information manager
Phone: +371 670 269 37
Mobile: +371 26424272
E-mail: Janis.Vanags@varam.gov.lv

Birute Laurinenaite, Senior Expert (Lithuanian speaking)
Phone: +371 660 16766
E-mail: Birute.Laurinenaite@varam.gov.lv

 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos padalinys Vilniuje

Inga Ringailaitė, Informacijos ir projektų vadovė (Jungtinis sekretoriatas)
Tel.: +370 5 261 04 05, +370 5 261 04 77;
Fax: +370 5 261 04 98
El. paštas: inga.ringailaite@vilniusjts.eu
Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius, Lithuania

Š. m. sausio 23–24 d. vykusiame Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto posėdyje buvo patvirtintas sprendimas skirti 20,862 mln. Eur programos finansavimą 41 projekto įgyvendinimui. Iš viso pirmojo programos kvietimo metu buvo pateiktos 158 paraiškos. Antrąjį programos kvietimą planuojama paskelbti 2017 m. kovo 27 d., o paraiškas planuojama priimti iki 2017 m. gegužės 31 d.

Patvirtintų paraiškų sąrašas yra paskelbtas programos interneto svetainėje.

 Programos DOKUMENTUS galima rasti: ČIA