INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LVLT zemelapis

Teritorija:

Latvija: Kuržemės, Žiemgalos, Latgalos regionai

Lietuva: Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Kauno apskritys

Biudžetas:

82,25 mln. eurų, iš jo ERPF lėšų dalis 69,62 mln. eurų.

Prioritetai:

I. Tvari ir švari aplinka bendradarbiaujant, 22,05 mln. eurų (6 tematinis tikslas pagal EK):

  • Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir vystymas.
  • Biologinės įvairovės, dirvožemio apsauga ir atkūrimas, ekosistemų paslaugų, įskaitant „Natura 2000“, ir žaliosios infrastruktūros skatinimas.
  • Miestų aplinkos gerinimo, miestų atgaivinimo, apleistų pramoninių teritorijų išvalymo, atstatymo, oro taršos ir triukšmo mažinimo priemonės.

II. Darbo jėgos judumo ir užimtumo skatinimas, 17,63 mln. eurų (8 tematinis tikslas pagal EK ir 7 tematinio tikslo pagal EK “Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas” integravimas):

  • Parama įmonių inkubatorių plėtrai ir investicinė parama savisamdai, mikroįmonėms ir įmonių steigimui.
  • Darbo skatinimas ir darbo jėgos mobilumo rėmimas integruojant tarpvalstybines darbo rinkas, įskaitant tarpvalstybinį mobilumą, užimtumo iniciatyvas, informacines ir konsultacines paslaugas ir bendrus mokymus.

III. Socialinė įtrauktis kaip prielaida teritorijos vystymui, 14,00 mln. eurų (9 tikslas pagal EK):

  • Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, su sveikatos būkle susijusios nelygybės mažinimo, socialinės įtraukties skatinimo, suteikiant geresnę prieigą prie socialinių, kultūrinių ir rekreacinių paslaugų, ir perėjimo nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų.
  • Parama fiziniam, ekonominiam ir socialiniam nepasiturinčių miestų ir kaimų bendruomenių bei vietovių atnaujinimui.

IV. Gyvenimo kokybės gerinimas, didinant viešųjų paslaugų ir viešojo administravimo institucijų veiksmingumą, 12,65 mln. eurų (11 tematinis tikslas pagal EK):

  • Skatinti institucinius gebėjimus ir veiksmingesnį viešąjį administravimą ir bendradarbiavimą tarp piliečių ir institucijų.

Valdymo institucijos:

Vadovaujančioji ir audito institucijos – Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija; Jungtinis sekretoriatas Rygoje; informacijos biuras Lietuvoje – VšĮ „Jungtinis techninis sekretoriatas“.

http://www.latlit.eu/

 Programos jungtinis sekretoriatas Rygoje (Latvijoje):
Latvia – Lithuania Programme Division
Development Instruments Department
The Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia
Office address: Doma laukums 8a, Riga, Latvia, LV 1050
Mailing address: Peldu iela 25, Riga, Latvia, LV 1494
www.latlit.eu

 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos padalinys Vilniuje

Inga Ringailaitė
Informacijos ir projektų vadovė
Tel.: + 370 5  261 04 05, + 370 5  261 04 77
Fax. + 370 5  261 04 98
Mob. + 370 659 63 284
El. paštas inga.ringailaite@vilniusjts.eu
Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, Lietuva
VšĮ „Jungtinis techninis sekretoriatas“
www.latlit.eu

2019 m. balandžio 9 d. 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa paskelbė trečiąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Šio programos kvietimo metu paraiškos priimamos pagal tris programos prioritetus:
I. Tvari ir švari aplinka bendradarbiaujant.
III. Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga.
IV. Geresnė gyvenimo kokybė sustiprinant viešųjų paslaugų ir administravimo efektyvumą.

Projektų paraiškos bus priimamos iki 2019 m. liepos 9 d. 12.00 val., vidurdienio, (Lietuvos ir Latvijos laiku). Projektų paraiškos turi būti parengtos anglų kalba ir pateiktos per programos elektroninę valdymo sistemą eMS (ems.latlit.eu). Siekdamas užpildyti ir programai pateikti tinkamą projekto paraišką, projekto pagrindinis partneris turi būti užsiregistravęs elektroninėje valdymo sistemoje eMS. Ši sistema yra atidaryta nuo 2019 m. balandžio 9 d., o projektų paraiškos turi būti pateiktos 3-iojo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo metu (nuo 2019 m. balandžio 9 d. iki 2019 m. liepos 9 d. 12.00 val., vidurdienio, (Lietuvos ir Latvijos laiku).

Visus kvietimo teikti paraiškas reikalavimus, dokumentus ir daugiau informacijos apie kvietimą galima rasti programos svetainėje, čia: www.latlit.eu/calls-for-proposals/3rd

Pagalbą dėl projektų paraiškų pildymo ir kt. informaciją teikia programos Jungtinis sekretoriatas (Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija) el. p. latlit@varam.gov.lv, tel. + 371 670 269 37, mob. tel. + 371 26424272 arba kitais Jungtinio  sekretoriato kontaktais www.latlit.eu/contacts.