Finansavimas skirtas 48 Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo projektams

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa 2-ojo kvietimo metu skyrė iki 18 673 300 Eur Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų 48 naujiems projektams. Šie projektai buvo atrinkti iš 123 paraiškų, kurios buvo pateiktos programai šį pavasarį.

Didžiausia konkurencija buvo tarp projektų, siekiančių bendradarbiauti užtikrinant tvarią ir švarią aplinką pagal 1-ąjį programos prioritetą: iš 52 pateiktų paraiškų buvo patvirtintos 14, joms skirti 7,25 mln. Eur ERPF lėšų .

Naujus bendrus turizmo maršrutus kurs ir kitas tarpvalstybines veiklas įgyvendins penki projektai: „Semigalia by Bicycle“, „ViVa“, „CIRCUIT“, „4SeasonsParks“, „Learn Eco Travel“. Šiems turizmo projektams, siekiantiems pritraukti turistus į regioną pritaikant gamtos ir kultūros paveldo objektus, pagal programos specialųjį tikslą 1.1 skirta 2,51 mln. Eur ERPF lėšų.

Bendrų gamtos išteklių – pelkių ekosistemų ir nėgių (žuvų) populiacijų – apsaugos imsis du projektai – „Open Landscape“ ir “„Lamprey“. Projektas pasivadinęs „ENGRAVE“ skatins žaliosios infrastruktūros taikymą pasienio regione. O Latvijos ir Lietuvos priešgaisrinės apsaugos tarnybos bendradarbiaus kovojant su gamtos ir žmogaus sukeltomis nelaimėmis projekte „EMERG_TECH“. Šiems projektams pagal programos specialųjį tikslą 1.2 bus skirta 1,62 mln. Eur ERPF lėšų.

Buvo patvirtinti visi penki pagal specialųjį programos tikslą 1.3 pateikti projektai, siekiantys sutvarkyti užterštas viešąsias erdves („BrownReg“, „Transform“, „LandCLEAN“, „Clean brownfields“ir „Silute-Saldus PUAR“). Jiems bus skirta 3,12 mln. Eur ERPF lėšų. Tai – pirmieji pagal šį specialųjį tikslą patvirtinti projektai.

2-asis programos prioritetas siekia skatinti darbuotojų judumą ir užimtumą programos teritorijoje. Šio kvietimo metu šešiems projektams bus skirta apie 1,27 mln. Eur ERPF lėšų.

Projektas „Business of Future“ sudarys sąlygas dirbti kūrybinių industrijų atstovams, o projektas „LOCAL FOODS“ sukurs vietos maisto produktų paramos sistemą. Bendras pagal specialųjį programos tikslą 2.1 skiriamas ERPF lėšų finansavimas viršija 319 tūkst. Eur.

Du projektai pagal specialųjį programos tikslą 2.2 („Interprof“ ir „CCI & sustainability“) padės kelti kvalifikaciją specialistams, dirbantiems dvejose labai skirtingose, sveikatos reabilitacijos ir kūrybinės pramonės, srityse. Kituose dvejuose remiamuose projektuose – „Deploy-Skills“ ir „Initiation of WEBT“ – Latvijos ir Lietuvos partneriai bendradarbiaus tobulindami profesinio mokymo programas ir pritaikydami jas darbo rinkos poreikiams. ERPF lėšų finansavimas projektams pagal šį specialųjį programos tikslą siekia beveik 950 tūkst. Eur.

Pagal 3-ąjį programos prioritetą 6,78 mln. Eur ERPF lėšų finansavimas bus skirtas 21 projektui, skirtam socialinei įtraukčiai didinti. Tai – beveik tris kartus didesnis finansavimas projektams, lyginant su pirmuoju programos kvietimu.

12 projektų finansuojamų pagal specialųjį programos tikslą 3.1 gerins socialinių paslaugų prieinamumą ir veiksmingumą. Patvirtinti šie projektai: „SUPER“, „ReSocialization“, „SocialLife“, „New Skills“, „Aging of Comfort“, „PERFECT “, „Lat-Lit SOS FGA“, „SocQuality“, „HealthyLife֧“, „risk-free“, „Safe City“ ir „ACCESSlife“. Šiems projektams skiriama daugiau nei 5,368 mln. Eur ERPF lėšų.

Kiti devyni projektai pagal specialųjį programos tikslą 3.2 gerins gyvenimo sąlygas atskirtį patiriančiose bendruomenėse ir apims 80 160 km2 teritoriją. Jiems skirta kiek daugiau nei 1,413 mln. Eur ERPF lėšų: „Handicrafts“, „A different light“, „Sports activities֧“, „Igda vs poverty“, „OPEN UP“, „Youth empowerment“, „V-R communities“, „Unlocked potential“ ir „ Create to remain“.

Pagal 4-ąjį programos prioritetą buvo atrinkti septyni projektai, kurių biudžetas siekė 3,07 mln. Eur ERPF lėšų. Šie projektai skirti viešųjų paslaugų efektyvumui didinti stiprinant institucijų gebėjimus ir bendradarbiavimą. Projektai sieks pagerinti viešąją tvarką ir saugumą („Police K9“, „Safe borderlands“, „VideoGuard“, „SCAPE“ ir „All for safety“), sveikatos priežiūros paslaugas („Hospitals for CBC “) ir didinti kompetencijas ir pajėgumus medinės architektūros paveldo išsaugojimo srityje („DEVHERI“).

Projektai buvo patvirtinti Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programos Stebėsenos komiteto posėdžio, kuris vyko š. m. lapkričio 27–28 dienomis Birštone, metu.

Anksčiau, 2017 m. pradžioje, pirmojo programos kvietimo metu, buvo patvirtintas 41 bendradarbiavimo projektas, kuriems skirta iki 20 862 958 Eur ERPF lėšų.

Patvirtintų antrojo kvietimo projektų sąrašas.