Patvirtinta 10 Interreg V-A Pietų Baltijos programos penktojo kvietimo projektų!

Š. m. balandžio 24-25 d. Bornholme (Danijos Karalystė) vykusiame Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto posėdyje finansuoti atrinkta 10 projektų, kurių paraiškos buvo pateiktos 5-ojo kvietimo metu. Net 15 Lietuvos institucijų dalyvauja 9 patvirtintuose projektuose. Viename projekte Klaipėdos universitetas atliks projekto pagrindinio partnerio funkcijas.

Programos lėšomis bus finansuojami šie 5-ojo kvietimo projektai:
2 prioritetas.
Tikslas – išplėsti Pietų Baltijos regiono gamtos ir kultūros paveldo objektus į tvaraus turizmo lankytinas vietas:

  • ArcheoBalt, Žaliojo Archeoturizmo maršruto parengimas pietinėje Baltijos jūros regiono dalyje.
  • SB WELL, Gerovės turizmas Pietų Baltijos regione – geriausios praktikos ir skatinimo gairės.
  • SOUTH BALTIC MANORS, Dvarų valorizacija Pietų Baltijos regiono kaimo vietovių turizmui skatinti.

Tikslas – didesnis žaliųjų technologijų naudojimas siekiant sumažinti teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione:

  • COASTAL Biogas, Anaerobinio perdirbimo, aplinkosaugos paslaugų ir biogeninių medžiagų šalinimo klasterio kūrimas.
  • WASTEMAN, Integruotos tausios atliekų tvarkymo sistemos, mažinančios taršą Pietų Baltijos regione.

3 prioritetas.
Tikslas – pagerinti transporto paslaugų kokybę ir aplinkosauginį tvarumą Pietų Baltijos regione:

  • Connect2SmallPorts, Mažieji pietų Baltijos uostai kaip vartai į integruotą tvarią Europos transporto sistemą ir „mėlynasis“ augimas naudojant pažangius ryšių sprendimus.
  • INCONE60, „Inland Blue“ transporto jungtis E60.
  • PARKING GET SMART, Patobulinta ir skaitmenizuota automobilių parkavimo sistema kaip priemonė skatinti žalią multimodalinį transportą Pietų Baltijos regione.

4 prioritetas.
Tikslas – padidinti kvalifikuotos darbo jėgos, dirbančios pietų Baltijos jūros regiono mėlynųjų ir ekologiškų ekonomikos sektoriuose, per bendrus bendradarbiavimo per sieną veiksmus:

  • BFA, Baltija visiems.
  • SB BRIDGE, Naujos galimybės žaliosioms technologijoms.

Šiems projektams buvo skirta 15 066 852,69 EUR Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Programos stebėsenos komitetas taip pat nusprendė 6-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas paskelbti š. m. rudenį. Numatytas 6-ojo kvietimo laikotarpis – nuo 2018 m. spalio 1 d. iki gruodžio 18 d. Laukiamos projektų paraiškos pagal šiuos programos prioritetų tikslus 2.2, 3.1, 4.1 ir 5.1.

Daugiau informacijos apie 2014–2020 m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą rasite tinklalapyje https://southbaltic.eu/welcome.

Programos informacinio biuro Lietuvoje kontaktai:
Diana Zalieckė
Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, Lietuva
Mob. + 370 659 63 285
Tel. + 370 5 272 5774
El. paštas diana.zaliecke@vilniusjts.eu
www.southbaltic.eu.