INTERREG EUROPE PROGRAMA

Tikslas – gerinti politikos krypčių ir programų regioninei plėtrai įgyvendinimą, daugiausia programų pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, ir kai tinkama, programų pagal ETB tikslą, skatinant keitimąsi patirtimi ir politikos mokymąsi tarp regioninės svarbos dalyvių.

Teritorija – 28 ES valstybės, Norvegija ir Šveicarija

Biudžetas 426,31 mln. eurų, iš jo ERPF lėšų dalis 359,33 mln. eurų.

Prioritetai:

I. Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos, 99,34 mln. eurų (1 tematinis tikslas pagal EK)

II. Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas, 99,34 mln. eurų (3 tematinis tikslas pagal EK)

III. Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika, 99,34 mln. eurų (4 tematinis tikslas pagal EK)

IV. Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas, 99,34 mln. eurų (6 tematinis tikslas pagal EK)

Valdymo institucijos: vadovaujančioji institucija ir jungtinis sekretoriatas Lilyje, Region Hauts-de-France.

http://www.interregeurope.eu/