2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa skelbia ANTRĄJĮ KVIETIMĄ TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

EU LV -LT-BY programme logo_lt_RGB 1
Programos strateginis tikslas yra stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų, įgyvendinant bendrus veiksmus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

2-ojo kvietimo metu planuojama paskirstyti apie 25 mln. eurų ir projektų paraiškos gali būti teikiamos pagal šiuos teminius tikslus ir prioritetus:

1. Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu:
1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms;
1.2. Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas.

Pastaba: Atsižvelgiant į tai, kad pirmojo kvietimo teikti paraiškas metu atrinktos paraiškos numato programos rezultato rodiklio „Programos teritorijoje esančių asmenų, kuriems suteikta parama, skirta jų įsidarbinimo galimybėms ir verslumo gebėjimams gerinti, skaičius, iš kurių“ pasiekimą tikslinei grupei „jauni asmenys“, siekiant gauti finansavimą pagal antrąjį kvietimą teikti paraiškas, pateikti projektai turi būti orientuoti į kitas tikslines grupes: „priešpensinio amžiaus asmenys“ ir „kiti“.

 2. Gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu stiprinimas:
2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius;
2.2. Visuomenės stiprinimas.

3. Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas:
3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas.

Projektuose turi dalyvauti bent vienas partneris iš Baltarusijos ir bent vienas partneris iš Lietuvos arba Latvijos. Kiekviena organizacija, dalyvaujanti projekte, privalo būti juridinis ne pelno siekiantis asmuo iš šių regionų: Panevėžio, Utenos, Vilniaus, Kauno ar Alytaus apskričių Lietuvoje; Latgalos ar Žiemgalos regionų Latvijoje; Mogiliavo, Vitebsko, Gardino ar Minsko sričių arba Minsko miesto Baltarusijoje.

Europos Sąjungos parama kiekvienam finansuoti patvirtintam projektui sudarys 90% visų tinkamų išlaidų. 10% visų tinkamų išlaidų turės finansuoti paramos gavėjai. ES finansavimas projektui sudarys nuo 100 000 iki 1 200 000 eurų.

Terminas, iki kada reikia pateikti paraiškas viešajai įstaigai Jungtiniam techniniam sekretoriatui Vilniuje, yra 2018 m. vasario 22 d., 12:00 val. (Vilniaus laiku, GMT+2).

Daugiau informacijos: http://www.eni-cbc.eu/llb