INTERREG V-A LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

map_regions_EN

Teritorija: Lietuva: Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Kauno, Vilniaus (be Vilniaus miesto) apskritys

Lenkija: Elko, Suvalkų ir Balstogės subregionai

Biudžetas: 62,53 mln. eurų, iš jo ERPF lėšų dalis 53,15 mln. eurų.

Prioritetai:

I. Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas, 20,01 mln. eurų (6 tematinis tikslas pagal EK):

  • Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir vystymas (turistiniai maršrutai; kultūrinės, meno, edukacinės veiklos; paveldo konservavimo, pritaikymo darbai; mokymai, pasikeitimas gera praktika, siekiant stiprinti paveldo priežiūros ir valdymo gebėjimus; bendrų turizmo produktų, paslaugų kūrimas)

II. Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas, 14,53 mln. eurų (8 tematinis tikslas pagal EK):

  • Parama įmonių inkubatorių plėtrai ir investicinė parama savisamdai, mikroįmonėms ir įmonių steigimui (verslo paramos organizacijų bendradarbiavimas; verslo skatinimo, stažuočių programos; tinklų kūrimas; mokymai jaunimui, personalui ir kt.)
  • Darbo skatinimas ir darbo jėgos mobilumo rėmimas integruojant tarpvalstybines darbo rinkas, įskaitant tarpvalstybinį mobilumą, užimtumo iniciatyvas, informacines ir konsultacines paslaugas ir mokymus (informacija ir konsultacijos darbo rinkos klausimais, mainų programos, švietimo įstaigų veikla ugdant įgūdžius prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių)

III. Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija, 9,69 mln. eurų (9 tematinis tikslas pagal EK):

  • Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija, skatinant lyčų lygybę, vienodas galimybes ir bendruomenių integraciją (renginiai, mokymai, bendradarbiavimo iniciatyvos)

IV. Valdžios institucijų ir suinteresuotuojų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas, 14,53 mln. eurų (11 tematinis tikslas pagal EK):

  • Investicijos į sveikatos ir socialinių paslaugų infrastruktūrą, bendrų programų įgyvendinimas; teisinis ir administracinis bendradarbiavimas tarp institucijų ir viešųjų paslaugų teikėjų

Valdymo institucijos: vadovaujančioji ir audito institucijos – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija; jungtinis sekretoriatas – VšĮ „Jungtinis techninis sekretoriatas“, Vilnius; 2 informaciniai punktai Lenkijoje – Varmijos Mozūrijos ir Palenkės vaivadijų administracijų biuruose.

http://lietuva-polska.eu/en/interreg.html