INTERREG EUROPE PROGRAMA

Programos pavadinimas Interreg Europe
Vadovaujančioji institucija Vadovaujančioji institucija ir jungtinis sekretoriatas Lilyje (Région Nord-Pas de Calais, Conseil regional)
Biudžetas 474 353 338,00 Eur

·        Europos Sąjungos dalis – 379 482 670,00 Eur

Programos teritorija 27 Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės, Norvegija, Šveicarija.
Investicijų kryptys/ Programos prioritetai
  •  „Bendradarbiavimo valdymas“

1 Tikslas: Išmanesnė Europa:

tyrimų ir inovacijų pajėgumai;

 skaitmeninimas;

 mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumas;

 pramoninis perėjimas ir verslumo įgūdžiai;

 skaitmeninis ryšys.

  • 2 Tikslas: Žalesnė Europa:

energijos vartojimo efektyvumas;

 atsinaujinanti energija;

 išmaniosios energijos sistemos;

 klimato kaita, rizikos prevencija, atsparumas;

 vandenų tvarkymas;

 žiedinė ekonomika;

 gamtos apsauga, biologinė įvairovė, taršos mažinimas;

 mobilumas miestuose, siekiant ekonomijos be anglies dioksido.

·        3 Tikslas: Socialesnė Europa:

patekimas į darbo rinką, kokybiškas užimtumas, socialinė ekonomika;

 švietimas, mokymasis visą gyvenimą;

 socialinė įtrauktis (pažeidžiamos grupės);

 trečiųjų šalių piliečių, įskaitant migrantus, socialinė ir ekonominė integracija;

 prieiga prie sveikatos sistemų ir šių sistemų atsparumas;

 kultūra ir tvarus turizmas ekonominiam vystymuisi ir socialinei įtraukčiai.

·        4 Tikslas: Labiau apjungta Europa:

 tvarus transeuropinis transporto tinklas (TEN-T);

 tvarus nacionalinis, regioninis ir vietos mobilumas.

·        5 Tikslas: Europa arčiau piliečių:

 tvari integruota teritorinė plėtra, kultūra, gamtos paveldas, tvarus turizmas ir saugumas.

Projektų tipai:

a) Bendradarbiavimo projektai: visuomeninių organizacijų iš skirtingų Europos šalių partnerystės dirbti kartu 4 metus dalinantis patirtimi tam tikru regioninės plėtros klausimu. Ketvirtaisiais ir paskutiniaisiais projekto metais, partneriai daugiausia dėmesio skiria bendradarbiavimo rezultatų ir jų poveikio stebėjimui. Naujovė, kad įgyvendinant projektus atnaujinamas dviejų projekto fazių metodas. Kiekvienas bendradarbiavimo projekte dalyvaujantis regionas turi pasiekti savo tikslus (patobulinti nagrinėjamas politikos priemones) ne vėliau kaip iki pagrindinio projekto etapo pabaigos. Tik regionai, kurie iki šio etapo pabaigos nepasieks savo tikslų, turės parengti Veiksmų Planą. Kvietimai teikti projektų pasiūlymus bus skelbiami per visą programavimo laikotarpį.

b) Politikos mokymosi platformos: erdvė nuolatiniam mokymuisi, kurioje bet kuri organizacija, susijusi su regioninės plėtros politika Europoje gali rasti sprendimus ir prašyti 3 ekspertų pagalbos, kaip pagerinti tai, kaip jie valdo ir įgyvendina valstybės politiką penkiais aukščiau minėtais tikslais. Platformos tikslas:

• Prisidėti prie ES masto gebėjimų stiprinimo remiant tinklus ir keitimąsi patirtimi tarp atitinkamų subjektų, susijusių su Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą bei Europos teritorinio bendradarbiavimo programomis.

• Išnaudoti Tarpregioninio bendradarbiavimo projektų rezultatus ir pateikti juos platesnei regioninės politikos veikėjų auditorijai visoje Europoje.

Programos nuoroda  

https://www.interregeurope.eu/discover-the-programme

Kontaktai Aistė Smetonienė

El. p. [email protected]

Tel. +370 5 271 8622

Diana Paukštienė

El. p. [email protected]

Tel. +370 5 271 7124