INTERREG VI-A LIETUVOS – LENKIJOS PROGRAMA

Vadovaujančioji institucija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Biudžetas 57 133 546,00 Eur

·        Europos Sąjungos dalis –45 706 836,00 Eur

Investicijų kryptys/ Programos prioritetai
  • Aplinkos gerovės skatinimas: Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugą ir išsaugojimą, be kita ko, miestų teritorijose, ir mažinti visų formų taršą.
  • Fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės skatinimas: Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, didinant sveikatos priežiūros sistemų, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, atsparumą, ir skatinti perėjimą nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos; Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse.
  • Vietos suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimas: Tarpusavio pasitikėjimo, visų pirma skatinant žmonių tarpusavio ryšiais pagrįstus veiksmus, stiprinimas; Kiti veiksmai, kuriais remiamas geresnis bendradarbiavimo valdymas
Kvietimų planai Netaikoma
Paskelbti kvietimai https://lietuva-polska.eu/lt/1-kvietimas-teikti-paraiskas/
Projektų sąrašas https://lietuva-polska.eu/
Programos nuoroda https://lietuva-polska.eu/programme/

https://lietuva-polska.eu/lt/programa/