2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa skelbia 3-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas

2019 m. kovo 18 d. 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa skelbia 3-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Paraiškas į viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą (Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius) reikia pristatyti iki 2019 m. gegužės 30 d. 12.00 val. (GMT +2)

Programos strateginis tikslas yra stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų, įgyvendinant bendrus veiksmus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

3-ojo kvietimo metu projektų paraiškos gali būti teikiamos pagal šiuos teminius tikslus ir prioritetus:

  1. Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu: 1.1.Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms; 1.2. Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas*.
  2. Gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu stiprinimas:  2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius; 2.2. Visuomenės stiprinimas**.
  3. Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas: 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas.

* Atsižvelgiant į tai, kad 1-ojo  ir 2-ojo kvietimų teikti paraiškas metu atrinktos paraiškos numato programos rezultato rodiklio „Programos teritorijoje esančių asmenų, kuriems suteikta parama, skirta jų įsidarbinimo galimybėms ir verslumo gebėjimams gerinti, skaičius, iš kurių“ pasiekimą tikslinei grupei „jauni asmenys“ ir „priešpensinio amžiaus asmenys“, siekiant gauti finansavimą pagal 3-ąjį kvietimą teikti paraiškas, pateikti projektai turi būti orientuoti į kitas tikslines grupes: „kiti“ gyventojai, kaip nurodyta Gairių 2.1.1 skyriaus pažeidžiamų grupių aprašyme.

** Ypatingai skatiname teikti paraiškas pagal prioritetą „Visuomenės stiprinimas“.

Projektuose turi dalyvauti bent vienas partneris iš Baltarusijos ir bent vienas partneris iš ES valstybės-narės (Lietuvos arba Latvijos). Kiekviena organizacija, dalyvaujanti projekte, privalo būti juridinis ne pelno siekiantis asmuo ir privalo priklausyti vienam iš Programos regionų.

Projekto biudžetą sudaro ES finansavimas (parama) ir bendras projekto partnerių finansavimas.

ES finansavimas projektui sudarys nuo 100 000 iki 1 200 000 eurų.

 POTENCIALIŲ 3-OJO KVIETIMO PAREIŠKĖJŲ DĖMESIUI! Jeigu ankstesnio kvietimo metu buvo teikta paraiška kartu su technine dokumentacija ir 3-ojo kvietimo metu ketinama teikti tą pačią techninę dokumentaciją, dėl šių dokumentų atsiėmimo prašoma kreiptis į JTS. Ta pati techninė dokumentacija turi būti pakartotinai pateikta JTS su paraiška 3-ajam kvietimui.

Potencialiems pareiškėjams rekomenduojame dalyvauti Jungtinio techninio sekretoriato organizuojamuose renginiuose ir konsultacijose.

3-ojo kvietimo teikti paraiškas dokumentai paskelbti Programos interneto svetainėje www.eni-cbc.eu/

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą telefonu (8 5) 261 04 77; elektroniniu paštu: information@eni-cbc.eu.