Kviečiame į INTERREG VI-A Pietų Baltijos programos organizuojamą susitikimą su ekonominiais ir socialiniais partneriais

Šiuo metu vyksta viešosios konsultacijos dėl naujojo 2021–2027 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio INTERREG VI-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – Pietų Baltijos programa) dokumento projekto derinimo su visuomene. Tuo tikslu programos institucijos š. m. spalio 5 d. 14.00 val. Lietuvos laiku organizuos susitikimą su ekonominiais ir socialiniais partneriais atstovaujančiais pilietinę visuomenę. Susitikimo metu Lenkijos Respublikos plėtros fondų ir regioninės politikos ministerijos ir Jungtinio sekretoriato Gdanske darbuotojai pristatys naujosios Pietų Baltijos programos dokumento projektą ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą, o programa besidominčiųjų organizacijų atstovai galės užduoti klausimus apie naująją Pietų Baltijos programą. Renginys vyks nuotoliniu būdu zoom platformoje anglų kalba. Užsiregistruoti į renginį reikėtų čia.
2021-10-05 renginio darbotvarkė

 

Trumpa informacija apie Pietų Baltijos programą

Pietų Baltijos programos teritorija apima šiuos regionus:

– Vokietijoje nepriklausomą miestą Rostoką, Pomeranijos-Greifsvaldo, šiaurės vakarų Meklenburgo, Pomeranijos-Riugeno, Rostoko regionus,
– Danijoje Bornholmo, rytų Zelandijos, vakarų ir pietų Zelandijos regionus,
– Lietuvoje Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskritis,
– Lenkijoje Ščečino miestą, Košalino, Ščecino-Pyžycės, Ščecino, Slupsko, Choinicės, Stargardo, Trojmiejsko, Gdansko, Elblasko, Olštyno (siūloma įtraukti) regionus,
– Švedijoje Kronobergo, Kalmaro, Blekingės, Skonės apskritis.

Pietų Baltijos programos vizija:
Pietų Baltijos programos regionas yra unikalus tuo, jog apima regionus iš penkių šalių, kurios visos neturi bendrų sienų ir jas sujungia bendra siena esanti Baltijos jūroje. Todėl Pietų Baltijos programos vizija yra Susieta jūros veikti vardan mėlynojo ir žaliojo rytojaus. – Inovatyvi, darni, patraukli ir aktyvi Pietų Baltija. (”United by the Sea into action for a blue and green future. – Innovative, Sustainable, Attractive and Active South Baltic.”).

Pietų Baltijos programą numatyta įgyvendinti pasirenkant šiuos specifinius tikslus:
1 POLITIKOS TIKSLE: 1.2 Reaping the benefits of digitisation for citizens, companies, research companies and public authorities / Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir valdžios institucijoms; 1.3 Enhancing sustainable growth and competitiveness of SMEs and job creation in SMEs, including by productive investments / Stiprinti tvarų MVĮ augimą ir konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą MVĮ, be kita ko, pasitelkiant gamybines investicijas.
2 POLITIKOS TIKSLE: 2.2 Promoting renewable energy in accordance with Renewable Energy Directive (EU) 2018/2001, including the sustainability criteria set out therein / Skatinti atsinaujinančiųjų išteklių energiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/2001, įskaitant joje nustatytus tvarumo kriterijus; 2.5 Promoting access to water and sustainable water management / Skatinti prieigą prie vandens ir tvarią vandentvarką; 2.6 Promoting the transition to a circular and resource efficient economy / Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos.
4 POLITIKOS TIKSLE 4.6 Enhancing the role of culture and sustainable tourism in economic development, social inclusion and social innovation / Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse.
Interreg 1 tiksle 6.1 Enhance the institutional capacity of public authorities, in particular those mandated to manage a specific territory, and of stakeholders / Viešojo sektoriaus institucijų, ypač tų, kurioms pavesta valdyti konkrečią teritoriją, ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas.

Pagrindinės tikslinės grupės, projekto partneriai: savivaldybės, NVO, valstybinės institucijos ir kitos viešojo sektoriaus įstaigos, universitetai, mokslinių tyrimų ir plėtros institucijos, plačioji visuomenė (turistai, vietos gyventojai, MVĮ ir kt.) ir kt.

Pietų Baltijos programai finansuoti numatyta skirti 83 800 000,00 Eur Europos Sąjungos lėšų.