Paskelbtas pirmasis Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos programos kvietimas teikti paraiškas

rsz_interreg_logo_latvia-lithuania_rgb_color-03 websiteKarte baltas1Š. m. lapkričio 28 d. 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa (toliau – programa) paskelbė pirmąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Kvietimas baigsis 2023 m. kovo 29 d., 17.00 val.

Paraiškos turi būti pateiktos programai per JEMS – bendrąją elektroninę valdymo sistemą (angl. Joint Electronic Management System) – adresu https://jems.latlit.eu.

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) projektams suteiks 80 proc. bendrojo finansavimo lėšų. Tad kiekvienas projekto partneris prie projekto įgyvendinimo turi prisidėti 20% nuosavu indėliu.

Pirmajame kvietime paraiškos gali būti teikiamos pagal visus programos dokumente nustatytus ir Europos Komisijos patvirtintus programos prioritetus.

Programos prioritetai ir suteikiamas ERPF bendrasis finansavimas

Programos prioritetas Visas projektams skiriamas ERPF bendrasis finansavimas, 29,175 mln. EUR Didžiausia projektui skiriama ERPF bendrojo finansavimo suma, EUR Didžiausias galimas visas projekto biudžetas, EUR
I. Gebėjimų stiprinimas ir žmonių tarpusavio bendradarbiavimas 4,675 250 000 312 500
II. Žalias, atsparus ir darnus vystymasis
2.1 Prisitaikymo prie klimato kaitos ir rizikos prevencijos ir atsparumo, atsižvelgiant į ekosisteminius metodus, skatinimas 6,900 600 000 750 000
2.2 Gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros, įskaitant miesto teritorijas, apsaugos ir išsaugojimo stiprinimas ir visų rūšių taršos mažinimas 6,600 600 000 750 000
III. Sąžininga ir įtrauki visuomenė 5,000 500 000 625 000
IV. Ekonominis turizmo ir paveldo potencialas. 6,000 600 000 750 000

 

Kiekvienas projektas turi teikti naudą programos teritorijai. Programos teritorija apima Kuržemės, Žiemgalos, Latgalos regionus Latvijoje ir Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos regionus Lietuvoje.

Kiekviename projekte turi būti bent vienas latvių ir bent vienas lietuvių partneris, t. y. organizacija, kuri yra registruota ir nuolatos aktyviai veikia programos teritorijoje. Projekto partneriais gali būti juridiniai asmenys – nacionalinės, regioninės ar vietos valdžios institucijos, kitos organizacijos, kurių veikla skirta viešiesiems visuomenės poreikiams tenkinti, ir nevyriausybinės organizacijos (konkretūs reikalavimai projektų partnerių teisiniam statusui yra nurodyti Programos vadovo (angl. Programme manual) 4.2 skyriuje Project Partnership).

Daugiau informacijos apie pirmąjį kvietimą ir jo dokumentus rasite programos interneto svetainės skyriuje „Pirmasis kvietimas teikti paraiškas“ (angl. First call for proposals).

2023 m. sausio–vasario mėn., programos Jungtinis sekretoriatas Latvijoje ir Lietuvoje organizuos informacinius seminarus pareiškėjams. Kiek vėliau informacija apie seminarus ir registracija į juos bus paskelbti programos interneto svetainėje www.latlit.eu.

Programos Jungtinio sekretoriato darbuotojų kontaktai yra programos interneto svetainėje čia: https://latlit.eu/contact-us/.