Paskelbtas trečiasis Latvijos ir Lietuvos programos kvietimas teikti paraiškas

2019 m. balandžio 9 d. 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa paskelbė trečiąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Šio programos kvietimo metu paraiškos priimamos pagal tris programos prioritetus:

  • I. Tvari ir švari aplinka bendradarbiaujant.
  • III. Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga.
  • IV. Geresnė gyvenimo kokybė sustiprinant viešųjų paslaugų ir administravimo efektyvumą.

Projektų paraiškos bus priimamos iki 2019 m. liepos 9 d. 12.00 val., vidurdienio, (Lietuvos ir Latvijos laiku). Projektų paraiškos turi būti parengtos anglų kalba ir pateiktos per programos elektroninę valdymo sistemą eMS (ems.latlit.eu). Siekdamas užpildyti ir programai pateikti tinkamą projekto paraišką, projekto pagrindinis partneris turi būti užsiregistravęs elektroninėje valdymo sistemoje eMS. Ši sistema yra atidaryta nuo 2019 m. balandžio 9 d., o projektų paraiškos turi būti pateiktos 3-iojo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo metu (nuo 2019 m. balandžio 9 d. iki 2019 m. liepos 9 d. 12.00 val., vidurdienio, (Lietuvos ir Latvijos laiku).

Pagalbą dėl projektų paraiškų pildymo ir kt. informaciją teikia programos Jungtinis sekretoriatas (Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija) el. p. latlit@varam.gov.lv, tel. + 371 670 269 37, mob. tel. + 371 26424272 arba kitais Jungtinio  sekretoriato kontaktais www.latlit.eu/contacts.

Šio kvietimo projektams iš viso gali būti paskirta iki 19,2 mln. Eur Europos regioninio plėtros fondo (ERPF) bendrojo finansavimo. Projektams suteikiamas programos bendrasis finansavimas – iki 85 proc. visų tinkamų projekto išlaidų.

Finansuojami projektai turi prisidėti prie šių programos specifinių tikslų įgyvendinimo:

Specifiniai programos tikslai  

Preliminari visa ERPF finansavimo suma*, mln. Eur

Didžiausia ERPF bendrojo finansavimo suma skiriama projektui, Eur
I prioritetas. Tvari ir švari aplinka bendradarbiaujant
1.1 Programos teritorijos lankytojų skaičiaus didinimas gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtinį paveldą, paslaugas ir produktus 5,5 800 000
1.2 Bendras aplinkos išteklių valdymas ir efektyvumo didinimas 3,0 1 000 000
III prioritetas. Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga
3.1. Socialinių paslaugų prieinamumo ir efektyvumo gerinimas 3,0 600 000
3.2 Gyvenimo sąlygų gerinimas nepasiturinčiose bendruomenėse ir teritorijose 2,0 200 000
IV prioritetas. Geresnė gyvenimo kokybė sustiprinant viešųjų paslaugų ir administravimo efektyvumą
4.1 Viešųjų paslaugų efektyvumo gerinimas didinant institucijų gebėjimus ir bendradarbiavimą tarp jų 5,7 500 000

* Visa ERPF finansavimo suma skiriama kiekvienam specifiniam programos tikslui yra preliminari ir gali keistis.

Projektų partneriais gali būti valstybinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos ir kitos organizacijos, kurių veikla skirta viešiesiems visuomenės poreikiams tenkinti, taip pat nevyriausybinės organizacijos iš Latvijos ir Lietuvos. Pastaba: Ilgalaikės socialinės globos paslaugas teikiančios institucijos yra netinkami projektų partneriai.

Programos teritorija apima Kuržemę, Žemgalę ir Latgalę Latvijoje, bei Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Kauno regionus Lietuvoje.

Visus kvietimo teikti paraiškas reikalavimus, dokumentus ir daugiau informacijos apie kvietimą galima rasti programos svetainėje, čia: www.latlit.eu/calls-for-proposals/3rd

Informaciniai seminarai potencialiems pareiškėjams
Š. m. gegužės mėn. Latvijoje ir Lietuvoje programa organizuos informacinius seminarus potencialiems pareiškėjams, kuriuose bus suteikta visa reikalinga informacija apie kvietimą teikti paraiškas, vyks praktiniai užsiėmimai. Seminarai bus skirti konkretiems specifiniams programos tikslams. Dalyviai bus suskirstyti į grupes, kuriuose praktinių mokymu metu aptars rengiamas paraiškas. Visi seminarai vyks anglų kalba.

Informacija apie seminarus ir registracija į juos bus paskelbta artimiausiu metu programos interneto svetainėje www.latlit.eu.