VIEŠOJI KONSULTACIJA DĖL 2021–2027 M. INTERREG TARPTAUTINĖS BALTIJOS JŪROS REGIONO IR TARPREGIONINIŲ INTERREG EUROPE, INTERACT IV IR URBACT IV PROGRAMŲ DOKUMENTŲ PROJEKTŲ

Šiuo metu yra rengiamos 2021–2027 m. finansinio laikotarpio INTERREG programos. Europos Komisija patvirtino ir 2021 m. birželio 30 d. paskelbė reglamentus skirtus šioms programoms įgyvendinti, kuriuos galima rasti čia: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-cohesion-policy-regulation-2021-2027-published .

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija yra atsakinga už INTERREG programų įgyvendinimą ir koordinavimą Lietuvoje. Programų vadovaujančiosios institucijos ir jungtiniai sekretoriatai yra įsikūrę Vokietijoje, Prancūzijoje ir Slovakijoje, kurie organizuoja šių programų dokumentų parengimo ir jų derinimo su dalyvaujančiomis valstybėmis darbus. Po suderinimo programų dokumentai bus teikiami tvirtinti Europos Komisijai.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir programų vadovaujančiosioms institucijoms bei jungtiniams sekretoriatams yra labai svarbi visuomenės nuomonė apie tai, kokios gi turėtų būti šios programos, kaip joms tapti patraukliomis, sutelkiančiomis įdomiausius projektus, pritraukiančiomis naujausias idėjas visuomenei reikšmingiems pokyčiams įgyvendinti.

Informacija apie programas ir programų dokumentus:

Baltic Sea Region 2021_2027 Interreg Programme

Interreg Europe 2021_2027 Interreg Programme

URBACT IV 2021_2027 Interreg Programme

Interact IV 2021_2027 Interreg Programme

Trumpa informacija apie Baltijos jūros regiono programą:

https://interreg-baltic.eu/get-funding/programme-2021-2027/:

Baltijos jūros regiono programos teritorija – 11 šalių: 8 ES šalys (Danija, Švedija, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, dalis Vokietijos) ir 3 šalys partnerės (dalis Norvegijos, Rusijos Federacijos šiaurės vakarų regionas ir Baltarusija).

Baltijos jūros regiono programai finansuoti numatyta skirti 249 246 776,00 Eur Europos Sąjungos lėšų.

Baltijos jūros regiono programos tikslas – tarptautinio bendradarbiavimo pagalba įgyvendinti novatoriškus sprendimus, susijusius su išmaniųjų vandenų bei neutralaus klimato problemomis ir taip sukuriant naudą Baltijos jūros regiono piliečiams.

Baltijos jūros regiono programą numatyta įgyvendinti pasirenkant šiuos prioritetus:

1 PRIORITETAS. Inovacinė visuomenė;

2 PRIORITETAS. Išmaniųjų vandenų visuomenė;

3 PRIORITETAS. Neutralaus klimato visuomenė;

4 PRIORITETAS. Bendradarbiavimo valdymas.

Trumpa informacija apie Interreg Europe programą:

https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/

Interreg Europe programos teritorija – 27 ES šalys, Norvegija ir Šveicarija.

Interreg Europe programai finansuoti numatyta skirti 379 482 670,00 Eur Europos Sąjungos lėšų.

Interreg Europe programos tikslas – gerinti regioninės plėtros politiką (įskaitant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo programas), skatinant keitimąsi patirtimi, inovatyviais sprendimais ir gebėjimų stiprinimu.

Interreg Europe programą numatyta įgyvendinti pasirenkant šiuos specifinius tikslus:

1 TIKSLAS: Išmanesnė Europa;

2 TIKSLAS: Žalesnė Europa;

3 TIKSLAS: Socialesnė Europa;

4 TIKSLAS: Labiau apjungta Europa;

5 TIKSLAS: Europa arčiau piliečių.

Trumpa informacija apie URBACT IV programą:

https://urbact.eu/urbact-glance

URBACT programos teritorija – 27 ES šalys, Norvegija, Šveicarija, 5 pasirengimo narystei pagalbos priemonės šalys (IPA): Serbija, Juodkalnija, šiaurės Makedonija, Bosnija ir Hercegovina ir Albanija.

URBACT programai finansuoti numatyta skirti 79 769 799,00 Eur Europos Sąjungos lėšų.

URBACT programos tikslas – skatinti tvarų miestų bendradarbiavimą, gerinti miestų politiką ir gerinti sanglaudos politikos efektyvumo skatinimą miestuose.

URBACT programa turi šiuos tikslus:

1 TIKSLAS: Naudoti tarptautinius tinklus, kad pagerinti Europos miestų gebėjimus.

2 TIKSLAS: Gerinti miestų suinteresuotųjų šalių gebėjimus kurti ir įgyvendinti tvarią miestų plėtrą, integruotą ir vietos principu pagrįstą politiką, praktiką ir naujoves;

3 TIKSLAS: Užtikrinti, kad URBACT žinios ir praktika būtų prieinama miesto praktikams ir politikos formuotojams, kad jie galėtų pasinaudoti vietos, regionų, nacionaline ir Europos miestų politika, ypač Europos miestų iniciatyva ir taip prisidėti prie ES miestų Darbotvarkės;

Trumpa informacija apie INTERAC IV programą:

https://www.interact-eu.net/#2021-2027

INTERACT programos teritorija – 27 ES šalys, taip pat Norvegija ir Šveicarija.

INTERACT programai finansuoti numatyta skirti 45 000 000,00 Eur Europos Sąjungos lėšų.

INTERACT programą numatyta įgyvendinti pasirenkant šiuos specifinius tikslus:

1 TIKSLAS: Efektyvumo didinimas, stiprinant Interreg programų ir kitų bendradarbiavimo dalyvių valdymo gebėjimus;

2 TIKSLAS: Asmenų įgalinimas: stiprinant gebėjimą dirbti bendradarbiavimo programose;

3 TIKSLAS: Interreg matomumas: gebėjimų fiksuoti ir perduoti programos rezultatus ir matomumo stiprinimo didinimas.

Pasiūlymų ir pastabų teikimas

Pasiūlymų, klausimų ir komentarų dėl programų dokumentų projektų laukiame iki š. m. rugsėjo 20 d. el. p.: [email protected], [email protected].

Rezultatų panaudojimas

Viešosios konsultacijos rezultatai bus naudojami rengiant programų dokumentų projektams ir teikiant juos tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Europos Komisijai.

Kontaktiniai asmenys:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento

Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vedėja

Deimantė Jankūnaitė

Tel. 8 5 271 8966

El. p. [email protected]

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento

Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vyrausioji specialistė

Aistė Smetonienė

Tel. 8 5 271 8622

El. p. [email protected]