Vyksta viešoji konsultacija dėl 2021–2027 m. INTERREG VI-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos dokumento projekto

Šiuo metu yra rengiamos 2021–2027 m. finansinio laikotarpio INTERREG programos. Europos Komisija patvirtino ir 2021 m. birželio 30 d. paskelbė reglamentus skirtus šioms programoms įgyvendinti, kuriuos galima rasti čia.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija yra atsakinga už INTERREG programų įgyvendinimą ir koordinavimą Lietuvoje, o Lenkijos Respublikos plėtros fondų ir regioninės politikos ministerija, atlieka INTERREG VI-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – Pietų Baltijos programa) vadovaujančiosios institucijos funkcijas. Todėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir Lenkijos Respublikos plėtros fondų ir regioninės politikos ministerijai yra labai svarbi visuomenės nuomonė apie tai, kokia gi turėtų būti Pietų Baltijos programa, kaip jai tapti patrauklia, sutelkiančia įdomiausius projektus, pritraukiančia naujas idėjas visuomenei reikšmingiems pokyčiams regionuose įgyvendinti. Tuo tikslu Lenkijos Respublikos plėtros fondų ir regioninės politikos ministerija organizavo Pietų Baltijos programos dokumento projekto parengimo darbus ir šiuo metu paskelbė viešąsias konsultacijas, skelbimą ir dokumentus galima rasti čia.

Trumpa informacija apie Pietų Baltijos programą
Pietų Baltijos programos teritorija apima šiuos regionus:
– Vokietijoje nepriklausomą miestą Rostoką, Pomeranijos-Greifsvaldo, šiaurės vakarų Meklenburgo, Pomeranijos-Riugeno, Rostoko regionus,
– Danijoje Bornholmo, rytų Zelandijos, vakarų ir pietų Zelandijos regionus,
– Lietuvoje Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskritis,
– Lenkijoje Ščečino miestą, Košalino, Ščecino-Pyžycės, Ščecino, Slupsko, Choinicės, Stargardo, Trojmiejsko, Gdansko,  Elblasko, Olštyno (siūloma įtraukti) regionus,
– Švedijoje Kronobergo, Kalmaro, Blekingės, Skonės apskritis

Pietų Baltijos programos vizija:
Pietų Baltijos programos regionas yra unikalus tuo, jog apima regionus iš penkių šalių, kurios visos neturi bendrų sienų ir jas sujungia bendra siena esanti Baltijos jūroje. Todėl Pietų Baltijos programos vizija yra Susieta jūros veikti vardan mėlynojo ir žaliojo rytojaus. – Inovatyvi, darni, patraukli ir aktyvi Pietų Baltija. (”United by the Sea into action for a blue and green future. – Innovative, Sustainable, Attractive and Active South Baltic.”).

Pietų Baltijos programą numatyta įgyvendinti pasirenkant šiuos specifinius tikslus:
1 POLITIKOS TIKSLE: 1.2 Reaping the benefits of digitisation for citizens, companies, research companies and public authorities  / Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir valdžios institucijoms; 1.3 Enhancing sustainable growth and competitiveness of SMEs and job creation in SMEs, including by productive investments / Stiprinti tvarų MVĮ augimą ir konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą MVĮ, be kita ko, pasitelkiant gamybines investicijas.
2 POLITIKOS TIKSLE: 2.2 Promoting renewable energy in accordance with Renewable Energy Directive (EU) 2018/2001, including the sustainability criteria set out therein / Skatinti atsinaujinančiųjų išteklių energiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/2001, įskaitant joje nustatytus tvarumo kriterijus; 2.5 Promoting access to water and sustainable water management / Skatinti prieigą prie vandens ir tvarią vandentvarką; 2.6 Promoting the transition to a circular and resource efficient economy / Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos.
4 POLITIKOS TIKSLE 4.6 Enhancing the role of culture and sustainable tourism in economic development, social inclusion and social innovation / Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse.
Interreg 1 tiksle 6.1 Enhance the institutional capacity of public authorities, in particular those mandated to manage a specific territory, and of stakeholders / Viešojo sektoriaus institucijų, ypač tų, kurioms pavesta valdyti konkrečią teritoriją, ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas.

Pagrindinės tikslinės grupės, projekto partneriai: savivaldybės, NVO, valstybinės institucijos ir kitos viešojo sektoriaus įstaigos, universitetai, mokslinių tyrimų ir plėtros institucijos, plačioji visuomenė (turistai, vietos gyventojai, MVĮ ir kt.) ir kt.

Pietų Baltijos programai finansuoti numatyta skirti 83 800 000,00 Eur Europos Sąjungos lėšų.

Pasiūlymų ir pastabų teikimas
Susipažinti su Pietų Baltijos programos dokumento projektu anglų kalba ir kitais dokumentais galima čia.

Pastabas dėl Pietų Baltijos programos dokumento projekto galima pateikti užpildant programos vadovaujančiosios institucijos parengtą klausimyną čia.

Rezultatų panaudojimas
Viešosios konsultacijos rezultatai bus naudojami rengiant Pietų Baltijos programos dokumento projektą ir teikiant jį tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Europos Komisijai.

Kontaktinis asmuo
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento
Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vedėja
Deimantė Jankūnaitė
Tel. 8 5 271 8966
El. p. deimante.jankunaite@vrm.lt.